รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ส.ค. 2560 17:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการบริษัทลาออกและแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเพื่อทราบว่า นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ 
กรรมการ และกรรมการอิสระ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560
เป็นต้นไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2560 รับทราบการลาออกและได้มีมติสำคัญดังนี้
1.มีมติเลือกนายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัททั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
2.แต่งตั้งนายธวัช ผลความดี เป็นกรรมการและ กรรมการอิสระ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 
เป็นต้นไป
 
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้