รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ส.ค. 2560 08:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BGRIM เริ่มซื้อขายวันที่ 29 สิงหาคม 2560
หลักทรัพย์
BGRIM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)
ทุนเดิม (บาท)                    : 5,083,600,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,541,800,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 65,100,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 5,213,800,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,606,900,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 2.00000
จัดสรรรให้                     : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercised Greenshoe Option)
เพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ให้ยืมหุ้น กล่าวคือ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 16.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 21 ส.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 29 ส.ค. 2560
______________________________________________________________________