รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2560 12:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        24 สิงหาคม 2560

เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการบริษัท

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการบริษัทท่านเดิม 
โดยกรรมการได้มีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าและนามสกุลใหม่ จากเดิมคือ "นางภณิดา ใช้เฮง" เปลี่ยนเป็น
"นางสาวภณิดา กิจวรรณ"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    
ขอแสดงความนับถือ


(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้