รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2560 08:46:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TFD เริ่มซื้อขายวันที่ 25 สิงหาคม 2560
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TFD เริ่มซื้อขายวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TFD)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,880,915,888.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,880,915,888
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 25,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,905,915,888.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,905,915,888
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : 1.น.ส. มนกร พฤฒินพัต จำนวน 7,500,000 หุ้น
2.นายกิติ ก่อพานิชกุล จำนวน 5,000,000 หุ้น
3.นายสง่า ไชยจรูญโชติ จำนวน 5,000,000 หุ้น
4.นายปรีชา อรุณยิ่งมงคล จำนวน 2,500,000 หุ้น
5.นายสมศักดิ์ อุดมดีพลังชัย จำนวน 2,500,000 หุ้น
6.นายเกรียง ศรีอัษฎาพร  จำนวน 2,500,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 2.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 22 ส.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 25 ส.ค. 2560
______________________________________________________________________