รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ส.ค. 2560 12:56:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 23 ส.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : น.ส. มนกร พฤฒินพัต
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 7,500,000
นายกิติ ก่อพานิชกุล
  5,000,000
นายสง่า ไชยจรูญโชติ
  5,000,000
นายปรีชา อรุณยิ่งมงคล
  2,500,000
นายสมศักดิ์ อุดมดีพลังชัย
  2,500,000
นายเกรียง ศรีอัษฎาพร
  2,500,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 150,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 2.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 22 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 22 ส.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 25,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 125,000,000

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 150,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 25,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 125,000,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 50,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 1,631,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : - ค่าธรรมเนียมผู้จัดการจัดจำหน่าย 3% = 1,605,000.00 
บาท
- ค่าจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ = 25,000.00 บาท
- ค่าอื่นๆ = 1,000.00 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 48,369,000.00
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายกัมพล ติยะรัตน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายอนุกูล อุบลนุช
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้