รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ส.ค. 2560 17:02:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
BGRIM
แหล่งข่าว
BGRIM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 21 ส.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บรัษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 65,100,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 65,100,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 16.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 21 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 21 ส.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 65,100,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 65,100,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 65,100,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 1,041,600,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 131,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 1,041,469,000.00
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
การขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการขายหุ้นให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercised Greenshoe Option)
เพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ให้ยืมหุ้น กล่าวคือ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายสุรชัย สายบัว
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้