รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2560 17:24:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

ที่ ทท./จท.  283/2560

              วันที่ 16 สิงหาคม 2560

เรื่อง   ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไร (ขาดทุน) 
สุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี(กองทุนรวม)
ขอเรียนชี้แจงกรณีงบการเงินระหว่างกาลมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ
20 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
ของกองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 156.05 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในงวดเดียวกันของปี 2559 จำนวน 29.13 ล้านบาท

สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ รายการ กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินราคาทรัพย์สินในระยะเวลาเดียว
กันของงวดปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า โดยบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมลงทุน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
มีมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินที่ปรับปรุงแล้ว ตามเกณฑ์การประเมินวิธีการใหม่
(โดยนำสัญญาเช่าที่มีอยู่มาเป็นเงื่อนไขในการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สิน)  เท่ากับ 2,186 ล้านบาท
ขณะที่ ในวันที่ 24 วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2559 บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ประเมินราคาทรัพย์สิน เท่ากับ 2,144 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินเดียวกัน

กองทุนรวมจึงได้บันทึกผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์จำนวน 29.13 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2560
ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินก
ว่าร้อยละ 20

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            
    ขอแสดงความนับถือ


                           พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
                        ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้