รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2560 08:18:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : ZIGA เริ่มซื้อขายวันที่ 17 สิงหาคม 2560
หลักทรัพย์
ZIGA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : ZIGA
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : สินค้าอุตสาหกรรม
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 17 ส.ค. 2560
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 17 ส.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 520,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 520,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 260,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 130,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 5.90
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า "ZIGA" 
และท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า "DAIWA"
หมายเหตุ                      :
หุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 130 ล้านหุ้น ประกอบด้วย
1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 80 ล้านหุ้น
2) หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 50 ล้านหุ้น

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ ZIGA จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________