รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ส.ค. 2560 12:48:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
        15 สิงหาคม 2560

เรื่อง   ขอนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560
       พร้อมทั้งชี้แจงยอดเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ
       
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัทฯ ขอนำส่งงบแสดงฐานะการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
ซึ่งผ่านการสอบทาน
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ และพร้อมกันนี้ได้แนบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด  
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของมาด้วยแล้ว

      พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 
เมื่อเทียบกับ
งวด 3 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559  ปรากฎว่ามียอดเปลี่ยนแปลงลดลงมากกว่า 20% เกิดจากบริษัทฯ 
มีรายได้
จากการรับประกันภัยลดลง 9.52 ล้านบาท คิดเป็น -1.42% และมีรายได้จากการลงทุนลดลง 2.33 ล้านบาท
คิดเป็น -7.82%  ในขณะเดียวกันบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 12.25 
ล้านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทพยายามกระตุ้นยอดขายด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงมากกว่าปีที่ผ่านมามากกว่า 20%

       และในไตรมาสนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย "ลาววิวัฒน์ประกันภัย" 
แต่ยังไม่มีการดำเนินธุรกิจ
จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสถัดไป
       
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                         ขอแสดงความนับถือ                                       ( นายจีรพันธ์ 
อัศวะธนกุล )
                                         
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้