รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2560 21:49:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
เลขที่ กก.1/60/078
วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เรื่อง      การชี้แจงผลการดำเนินงานของ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
        สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจาก      
งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยบริษัทฯ
มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 8.78 ล้านบาท
เป็นผลขาดทุนเพิ่มขึ้น             3.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.20
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 5.04 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.  สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 542.25 ล้านบาท ลดลง 18.81 ล้านบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ จำนวน 352.54 ล้านบาท ลดลง 15.24 ล้านบาท
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.14 สำหรับ รายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำนวน 189.71 ล้านบาท ลดลง 3.58
ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.85
โดยสาเหตุของการลดลงของรายได้รวมเกิดจากการชะลอตัวของตลาดวัสดุก่อสร้างและปัจจัยการแข่งขันด้านราคาที่รุ
นแรงของตลาดวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาของอิฐมวลเบา

2. สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทฯมีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 494.87 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.81 ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ
มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 509.58  ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8.59
โดยความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นลดลงเกิดจากปัจจัยแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงของตลาดวัสดุก่อสร้าง
เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดการลงทุนโดยรวม
3. สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทฯมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ  45.80 
ล้านบาท ลดลง 1.52 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.22 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นกับกิจการลง

4. สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 9.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.42 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.06 จากต้นทุนทางการเงินปีก่อนจำนวน 8.34 ล้านบาท
เนื่องจากภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงาน
 หมายเหตุ
1. กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเกิดจากรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ 
รายได้จากการขาย และรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่านั้น
2. หลักทศนิยมอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ระบุในการชี้แจงผลการดำเนินงาน 
อาจแตกต่างกับงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เนื่องจากการปัดเศษทศนิยมและการเปลี่ยนแปลงหน่วยเป็นล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

................................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสชลบุรี จำกัด(มหาชน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้