รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2560 21:48:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560-แก้ไข
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
เลขที่ กก.1/60/077
วันที่ 11 สิงหาคม 2560


เรื่อง    การชี้แจงผลการดำเนินงานของ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
       สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ    
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย :    รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 (ปรับปรุง)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)  (บริษัทฯ) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจาก    
งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุน
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน  19.41  ล้านบาทเป็น ผลกำไรลดลง  33.05   ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 242.29
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 13.64  ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.  สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2560  บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 589.57 ล้านบาท ลดลง 27.93 ล้านบาท หรือ 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.52  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ จำนวน 418.32  ล้านบาท ลงลง 32.71  ล้านบาท
หรือ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.25  สำหรับ รายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำนวน 171.25  ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 4.78  ล้านบาท หรือ  เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.87
โดยสาเหตุการลดลงของรายได้รวมเนื่องจากการชะลอตัวของตลาดวัสดุก่อสร้างและปัจจัยการแข่งขันด้านราคาที่รุน
แรงของตลาดวัสดุก่อสร้าง  อีกทั้งบริษัทย่อย คือ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
มีการแก้ไขปรับปรุงงบการเงินโดยมีการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นตาม คำพิพากษาของศาลฎีกา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2560 รวมทั้งสิ้น 21.640 ล้านบาท
โดยบริษัทชำระเงินเป็นแคชเชียร์เช็คให้กับจำเลยตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
 2560 ที่ผ่านมา

2. สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 542.58 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.94 ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน
บริษัทฯมีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 543.44  ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
11.30 โดยความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นลดลงเกิดจากปัจจัยแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงของตลาดวัสดุก่อสร้าง
เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดการลงทุนโดยรวม

3. สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ  44.49
ล้านบาท ลดลง 4.07 ล้านบาท หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.38  เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นกับกิจการลง

4. สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 8.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.02 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.64  จากต้นทุนทางการเงินปีก่อนจำนวน 7.48 ล้านบาท
เนื่องจากภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงาน

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

.....................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสชลบุรี จำกัด(มหาชน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้