รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2560 17:34:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เรื่อง  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 437.55 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2559 47.06 ล้านบาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.71 และมีกำไรสุทธิ 41.23 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2559 15.10 ล้านบาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 26.81
  สำหรับผลการดำเนินงานสะสม 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีรายได้จากการขาย 922.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2559 66.22 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.70
และมีกำไรสุทธิ 87.36 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2559 18.02 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17.10
โดยมีสาเหตุ ดังนี้
  1.  ยอดขายลดลง เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศชะลอคำสั่งซื้อ 
ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร ดอลล่าร์สหรัฐ และเยน
  2.  Product mix ของสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนการขายลดลง ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง
  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดี ฐานะการเงิน 
และสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีและมั่นคง

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไปขอแสดงความนับถือ
สุพจน์ ภควรวุฒิ, ดุษฎี สุนทรธำรง
(นายสุพจน์ ภควรวุฒิ, นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
กรรมการผู้จัดการ, กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้