รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2560 08:56:00
หัวข้อข่าว
การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ ทห. 041/2560

                วันที่ 10 สิงหาคม 2560

เรื่อง  การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 
ได้มีมติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.   ซื้อสินทรัพย์ จาก บริษัท ไทยทาคายา จำกัด

-  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  :  ภายในเดือน กันยายน 2560  
-  คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
  ผู้ซื้อ      :  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
  ผู้ขาย    :  บริษัท ไทยทาคายา จำกัด - บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
-   ลักษณะความสัมพันธ์  :  
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน                สัดส่วนการถือหุ้นใน
    บมจ.ธนูลักษณ์    บจ.ไทยทาคายา  
  บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง      23.52%        10.00%
  บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล      11.09%        10.00%

2. กรรมการร่วม        การดำรงตำแหน่ง
     บมจ.ธนูลักษณ์    บจ.ไทยทาคายา  
  - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์      ประธานกรรมการ     กรรมการ
      ประธานกรรมการบริหาร
  - นายสุพจน์  ภควรวุฒิ      กรรมการผู้จัดการ       ประธานกรรมการ

-  รายละเอียดของรายการ
 - ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  :  ซื้อเครื่องจักรเย็บผ้า 75 คัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 1.70 
ล้านบาทเครื่องจักรโรงฟอก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 1.50 ล้านบาท
 - มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  :   3.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน :   ราคาตามบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2560 หักด้วยส่วนลดประมาณ 15 - 20% 
โดยพิจารณาจากลักษณะสภาพและการใช้งาน
 - แหล่งเงินทุนที่ใช้  :   เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
-  วัตถุประสงค์ของการทำรายการ  :  เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
-  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
- ประเภทรายการ  :   สินทรัพย์หรือบริการ
- ขนาดรายการ  :
  เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
  ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 1.06 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 106.35 
ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น (3.20 ล้านบาท) เมื่อรวมกับรายการ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน
ซึ่งได้แก่
  ข่าววันที่ 12/5/60
  - การเช่าที่ดิน จาก บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง   จำนวน 75.02 ล้านบาท
  ข่าววันที่ 13/6/60
  - การซื้อหุ้นสามัญ บจ.เอส.แอพพาเรล จาก บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  จำนวน  2.75 ล้านบาท  
    รวมขนาดรายการทั้งสิ้น     จำนวน 80.97 ล้านบาท
  จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-  การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์    :
- ขนาดรายการ    :
  ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน 
เนื่องจากมูลค่าไม่เกิน 15% ของเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6
 เดือน ซึ่งได้แก่
  ข่าววันที่ 12/5/60
  - การว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานกับบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด  จำนวน 97.02 ล้านบาท
   (รวมการเช่าที่ดินจาก บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง และการว่าจ้างก่อสร้างอาคาร)
  ข่าววันที่ 13/6/60
  - การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  จำนวน 38.74 ล้านบาท
  - การซื้อหุ้นสามัญ บจ.เอส.แอพพาเรล จาก บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  จำนวน 2.75 ล้านบาท
    รวมขนาดรายการทั้งสิ้น     จำนวน 141.71 ล้านบาท
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,198.55 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการ 
เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากับ ร้อยละ 3.38  

-  กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย  :  นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ และ นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 
ได้ออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
-  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  เห็นสมควรอนุมัติให้ซื้อสินทรัพย์ จาก บริษัท ไทยทาคายา จำกัด 
เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยสินทรัพย์นั้นยังมีประสิทธิภาพในการทำงาน
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งราคาและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีความสมเหตุสมผล
-  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  - ไม่มี -
 และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

2.  อนุมัติการค้ำประกันเงินกู้ ตามสัดส่วนการลงทุนให้กับบริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
-  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  :  1 กันยายน 2560
-  คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ค้ำประกัน  :  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ขอค้ำประกัน  :  บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด - บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
-  ลักษณะความสัมพันธ์  :  
1.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
           ผู้ถือหุ้นรายใหญ่            สัดส่วนการถือหุ้นใน
                                 บมจ.ธนูลักษณ์  บจ.สหพัฒน์เรียลเอสเตท
   บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง           23.52%       40.00%
      บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล            11.09%       19.90%

2.  กรรมการบริษัทร่วม  นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ของ
    บมจ.ธนูลักษณ์ และ บจ.สหพัฒน์เรียลเอสเตท
 
-  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  :  การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันเงินกู้ให้กับ 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการลงทุน  จำนวนร้อยละ 2.40

-  รายละเอียดของรายการ
- ขื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน  :  บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด - บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ  :  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ทุนจดทะเบียน  :  250 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น @ 25 บาท
  - วงเงินกู้จากธนาคาร  :  กู้เงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 700 ล้านบาท 
เป็นเงินกู้ระยะยาว ผ่อนชำระภายใน 7 ปี เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการคลังสินค้า
  - มูลค่าการค้ำประกัน  :  จำนวน 16.80 ล้านบาท ตามสัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ 2.40 ของจำนวนเงินกู้ 700 
ล้านบาท)
  - ระยะเวลาค้ำประกัน  :  7 ปี
-  วัตถุประสงค์ของการทำรายการ  :  สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน  
-  กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย  :  นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ได้ออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
-  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  ส่งเสริม และสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับบริษัทที่ลงทุน 
มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้
-  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  : - ไม่มี -
และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-  ลักษณะของรายการ  :
รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ 
ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
โดยการค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ)
ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2560 ขนาดรายการ 3% ของ NTA เท่ากับ 106.35 ล้านบาท ดังนั้น 
ขนาดของรายการข้างต้นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

..........................................
(นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้