รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2560 17:53:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
หลักทรัพย์
TPA
แหล่งข่าว
TPA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ที่ กต.031/2560   

เรื่อง     รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนิน
        งานประจำไตรมาสที่2 ปี 2560

เรียน    กรรมการผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พร้อมกันนี้บริษัทฯ ขอชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในผลการดำเนินงาน
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมดังนี้

1.รายได้จากการขาย ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จำนวน เท่ากับ 264.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.06 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 11.88 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 จำนวน 236.23 ล้านบาท ทั้งนี้
เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

 2. ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 แสดงผลขาดทุนสุทธิ 10.4 ล้านบาท ลดลง 33.7 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ที่แสดงกำไรสุทธิ 23.3 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรลดลง
เนื่องมาจาก ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมาก

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
 (นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี)
กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้