รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2560 07:23:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AIRA เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2560
หลักทรัพย์
AIRA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AIRA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,506,689,829.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,026,759,318
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 200,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,506,739,829.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,026,959,318
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AIRA-W1) จำนวน 200,000
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.00
วันใช้สิทธิ                      : 31 ก.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ส.ค. 2560
______________________________________________________________________