รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2560 08:26:00
หัวข้อข่าว
11 สิงหาคม 2560 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TH-W1
หลักทรัพย์
TH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TH-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 11 ส.ค. 2560
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 18 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 08 ก.ย. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 08 ก.ย. 2560
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 15 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 08 ก.ย. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 24 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 07 ก.ย. 2560
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 09 ก.ย. 2560
สิทธิ
______________________________________________________________________