รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ส.ค. 2560 17:45:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 (สอบทานแล้ว) 
รวมทั้งคำอธิบายของฝ่ายจัดการของบริษัท ฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

วิเคราะห์งบกำไรขาดทุนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสที่สองของปี 2560 จำนวน 499.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.1 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
อันเป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการขายอันเนื่องมาจากความต้องการเหล็กในประเทศที่ลดลงจากปี 2559
โดยที่ในไตรมาสที่สองของปีนี้บริษัทมีปริมาณการขายทั้งสิ้น 30,251 ตัน
ลดลงอย่างมากจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 40
ในขณะที่สถานการณ์ราคาเหล็กโลกก็ยังคงมีความผันผวน โดยที่ราคาขายเฉลี่ยต่อตันก็มีแนวโน้มที่ลดลง
ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดและแนวโน้มของราคาเหล็กโลก
ในไตรมาสที่สองของปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 6 
ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 21.5
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบหลัก-บิลเล็ต(Metal spread)
เนื่องจากราคาขายภายในประเทศมีการปรับตัวลดลง ซึ่งต้นทุนของบิลเล็ตนี้มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90
ของต้นทุนขาย ดังนั้น การลดลงของส่วนต่างดังกล่าวจึงมีผลอย่างมากต่ออัตรากำไรขั้นต้น ทั้งนี้ Metal
spread ในไตรมาสที่สองของปีนี้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ยตันละ 1,443 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่สองของปี 2560 และปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 8.3 ล้านบาท และ 17.7 ล้านบาท 
ตามลำดับ
โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าจึงเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงต่อยอดขายในอัตราส่วนป
ระมาณร้อยละ 1.5-2.0
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมียอดเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก
่อนเพียงเล็กน้อย
ในเดือนมกราคม 2560 บริษัทได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่โรงงาน ในเขตอำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยที่บริษัทได้บันทึกค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน และสินค้าคงเหลือ
คิดเป็นจำนวนเงินรวม 28 ล้านบาท
และได้บันทึกรายได้เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวตามจำนวนเงินชดเชยความเสียหายที่ได้ร
ับจากบริษัทประกันภัยจำนวน 41 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดปัจจุบัน
ในส่วนของรายได้อื่น ในไตรมาสที่สองของปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเศษซากเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ 
รายได้จากการขายเศษซากนี้มีจำนวนถึง 34.4 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
จากผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สองของปี 2560 เป็นกำไรสุทธิ 43.3 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 68 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 134.2 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2560 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59
เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2559 ที่มีผลกำไรสุทธิที่ 204.4 ล้านบาท

วิเคระห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2560 มีจำนวนเท่ากับ 2,021.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากตอนสิ้นปี 2559 
ที่มียอดสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,014.6 ล้านบาท เนื่องจากยอดเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้น
ในขณะที่สินค้าคงเหลือลดต่ำลง จากยอดของการสั่งซื้อบิลเล็ตที่ลดน้อยลงในไตรมาสที่สองของปี 2560
ทั้งนี้บริษัทฯ มียอดลูกหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 85 วันของยอดขาย และยอดสินค้าคงเหลือที่จำนวน 5 วัน
ของต้นทุนขาย
หนี้สินรวมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2560 มีจำนวนเท่ากับ 62.4 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559 
ทีมียอดหนี้สินรวมอยู่ที่ 71.2 ล้านบาท
ซึ่งการลดลงของหนี้สินรวมมาจากการยอดการสั่งซื้อบิลเล็ตที่ลดต่ำลงในไตรมาสสองของปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) ณ 30 มิถุนายน 2560 
ยังคงอยู่ในอัตราที่สูงคิดเป็น 20.5 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนนี้ ณ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็น 15.9 เท่า
ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 0.032 เท่า ณ 30
มิถุนายน 2560 และ 0.037  เท่า ณ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
โดยไม่มีการใช้หนี้สินระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้