รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ส.ค. 2560 17:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เนื่องด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีกองทุนรวมของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบุคคลดังแนบ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลสำหรับงบการเงินงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้