รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ส.ค. 2560 07:18:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BRRGIF เริ่มซื้อขาย 7 สิงหาคม 2560
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ชื่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน              : 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)
ชื่อย่อ                        : BRRGIF
หมวดอุตสาหกรรม                   : พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : ทรัพยากร
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 07 ส.ค. 2560
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 350,000,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.30
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.30
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : BRRGIF ลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(กากอ้อย) ของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR)
ทั้งนี้ระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิรายได้ดังกล่าวมีอายุประมาณ 18 ปี (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 เมษายน 2578)
บริษัทจัดการ                    : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
หมายเหตุ                      :
หน่วยลงทุนรวม 350,000,000 หน่วย เสนอขายได้ดังนี้
1) 25,400,686 หน่วย จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR) 
ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ระหว่างวันที่ 7 - 14 กรกฎาคม 2560
2) 324,599,314 หน่วย จัดสรรให้ผู้จองซื้อทั่วไป ผู้จองซื้อพิเศษ และ BRR ระหว่างวันที่ 17 - 27 กรกฎาคม
 2560
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ BRRGIF ได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________