รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2560 08:29:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : VIBHA-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 4 สิงหาคม 2560
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : VIBHA-W3
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 04 ส.ค. 2560
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 1,012,582,207
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 3.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 15 
มิถุนายน 2560)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 30 ก.ย. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 14 มิ.ย. 2565
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ VIBHA-W3 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
VIBHA-W3 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________