รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2560 08:47:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ LOXLEY-W
หลักทรัพย์
LOXLEY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (LOXLEY-W)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ (LOXLEY-W)
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 08 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 29 ก.ย. 2560
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 05 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 14 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2560
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 30 ก.ย. 2560
______________________________________________________________________