รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2560 06:48:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ LIT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 สิงหาคม 2560
หลักทรัพย์
LIT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (LIT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 219,999,532.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 219,999,532
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 75,124
ทุนใหม่ (บาท)                    : 220,074,656.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 220,074,656
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) จำนวน 150,248 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 75,124 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 2 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 4.00
วันใช้สิทธิ                      : 25 ก.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ส.ค. 2560
______________________________________________________________________