รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ส.ค. 2560 13:12:00
หัวข้อข่าว
การลาออกของกรรมการของบริษัท
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ Esso/SET/009/60

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560


เรื่อง   การลาออกของกรรมการของบริษัท

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีความประสงค์ขอแจ้งให้ทราบว่านายอดิศักดิ์ 
แจ้งกมลกุลชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงกลั่นของบริษัทฯ
โดยนายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการโรงกลั่นแทน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2560


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
.......................................................................
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้