รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ค. 2560 17:19:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "WP"
หลักทรัพย์
WP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "WP"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 2,760,565,700
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 518,500,000
วันที่มีผล                      : 01 ส.ค. 2560
หมายเหตุ                      : - การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 
โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 2,242,065,700 หุ้น
- ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย และจะสามารถซื้อขายตามทุนชำระแล้วใหม่ 
เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
______________________________________________________________________