รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ค. 2560 12:31:00
หัวข้อข่าว
ความคืบหน้าการสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4) ครั้งที่ 2
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ. บัวหลวง) 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
ได้มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ 2329/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เพื่อแจ้งความคืบหน้าการสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4) นั้น

     บลจ.บัวหลวง ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) 
ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยาต่อกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
และวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โดยสำนักการจราจรและขนส่ง มีจดหมายเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ขอให้ BTSC
จัดทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่
จัดทำรายงานพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของตำแหน่งสถานีก่อนดำเนินการก่อสร้างเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนท
รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในเขตทางสาธารณะก่อนดำเนินการก่อสร้าง
เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องแผนงานก่อสร้าง แผนการจัดการจราจร ระหว่างการก่อสร้าง
และจัดทำข้อมูลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา

     ปัจจุบัน BTSC ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
หลังจากนั้น BTSC จะยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ กทม. เพื่อให้
กทม. นำส่ง สผ. พิจารณาในลำดับถัดไป หาก สผ. พิจารณาแล้วเสร็จ ทาง กทม. ก็จะออกใบอนุญาตก่อสร้างได้ และ
BTSC ก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยการก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือนจนแล้วเสร็จ

     ทั้งนี้ การก่อสร้างได้ล่าช้าจากที่คาดไว้เดิมประมาณ 1 ปี 
โดยรายได้ค่าโดยสารหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องคิดเป็นประมาณ 75 ล้านบาทต่อปี ในปี
2561/2562

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้