รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2560 08:30:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : TH-W1
หลักทรัพย์
TH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TH-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 18 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 08 ก.ย. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 08 ก.ย. 2560
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 15 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 08 ก.ย. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 24 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 07 ก.ย. 2560
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 09 ก.ย. 2560
______________________________________________________________________