รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ค. 2560 08:41:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ S เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ S เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S)
ทุนเดิม (บาท)                    : 6,453,719,295.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,453,719,295
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 400,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 6,853,719,295.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,853,719,295
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : 1. Credit Suisse (Singapore) Limited จำนวน 150,000,000 
หุ้น
2. บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จำนวน 220,000,000 หุ้น
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด จำนวน 30,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 4.16
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 12 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 21 ก.ค. 2560
______________________________________________________________________