รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ค. 2560 08:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MFC เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
หลักทรัพย์
MFC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) 
(MFC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 124,332,513.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 124,332,513
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 959,871
ทุนใหม่ (บาท)                    : 125,292,384.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 125,292,384
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MFC-W1) จำนวน 957,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,871 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.003
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 17.947
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 21 ก.ค. 2560
______________________________________________________________________