รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ค. 2560 12:41:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 ก.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : 1. Credit Suisse (Singapore) Limited
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 150,000,000
2. บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
  220,000,000
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
  30,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 500,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 4.16
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 12 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 400,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 100,000,000

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 500,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 400,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 100,000,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 1,664,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 40,250,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน 250,000 บาท 
ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประมาณ
40,000,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 1,623,750,000.00
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายเมธี วินิชบุตร
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้