รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ค. 2560 08:44:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ IVL-W1
หลักทรัพย์
IVL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(IVL-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ (IVL-W1)
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 03 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 24 ส.ค. 2560
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 31 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 02 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2560
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 25 ส.ค. 2560
______________________________________________________________________