รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ค. 2560 19:25:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (แบบ 53-4-1)
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 ก.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
1. Credit Suisse (Singapore) Limited
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 400,000,000
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 4.16
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 12 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น)              : 400,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)             : 400,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้