รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ค. 2560 17:05:00
หัวข้อข่าว
การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "BGRIM"
หลักทรัพย์
BGRIM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน             

เรื่อง                        : การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "BGRIM"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเกิน (หุ้น)               : 65,100,000
ผู้ให้ยืมหุ้น                      : บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์โฮลดิ้ง จำกัด
ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน                   : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน           : 19 ก.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน         : 17 ส.ค. 2560
ราคาจองซื้อหลักทรัพย์ (บาท)              : 16.00
ผู้ให้สิทธิ Greenshoe Option              : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ                      :
1. เงื่อนไขราคา: ราคาในการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินต้องไม่สูงกว่าราคาจองซื้อหลักทรัพย์ / ราคา
IPO หรือ ไม่สูงกว่าราคาเสนอซื้อสูงสุดในขณะนั้น หรือ ไม่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในขณะนั้น
ทั้งนี้แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ากัน
2. การขึ้นเครื่องหมาย: ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย ST 
ในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินเพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบ
ตลอดช่วงเวลาที่มีการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน
3. ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าว อาจสิ้นสุดก่อนช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น 
หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ครบจำนวนแล้วและ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้น (Exercise
greenshoe option) จากผู้ให้สิทธิ Greenshoe option
______________________________________________________________________