รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ค. 2560 08:11:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ BGRIM เริ่มซื้อขายวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
หลักทรัพย์
BGRIM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : BGRIM
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ                      : พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 19 ก.ค. 2560
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 19 ก.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 2,541,800,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 2,541,800,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 2.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 5,083,600,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 651,800,000
ราคา IPO (บาท)                   : 16.00
ลักษณะธุรกิจ                     :
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 
จำกัด เป็นบริษัทแกน บริษัทประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและขายไฟฟ้า ไอน้ำ
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จำนวนหุ้นสำหรับการจัดสรรส่วนเกิน (หุ้น)         : 65,100,000
หมายเหตุ                      :
- หุ้นเพิ่มทุน 651,800,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกินซึ่งยืมจาก บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ 
โฮลดิ้ง จำกัด 65,100,000 หุ้น รวม 716,900,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชนเมื่อวันที่ 3 - 6 และ 11-13
กรกฎาคม 2560
- ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ BGRIM จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________