รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2560 17:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารบริษัท
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งว่า บริษัทได้แต่งตั้งนายอมรศักดิ์ โตรส 
ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี เพื่อแทนนายสมศักดิ์ พิเชฐภิญโญ
โดยการเข้าดำรงตำแหน่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้