รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2560 17:02:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอรายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทได้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
จำนวน 68,000,000 หุ้น ในอัตราการจัดสรร 3.382353 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 250 บาท
บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 17,000,000.00 บาท 
โดยหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คงเหลือจำนวนเงิน 16,990,371,886.81 บาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
บริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวสำหรับการชำระคืนเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท
จำนวน 4,000,000,000.00 บาท การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นเพื่อใช้ในโครงการเข้าซื้อส่วนของทุนในบริษัท
โฮลซิม (เวียดนาม) ลิมิเต็ด จำนวน 11,112,000,000.00 บาท
และการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป
รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จำนวน 1,878,371,886.81 บาท
และมีเงินเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ใช้คงเหลือเป็นจำนวน 0.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้