รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ค. 2560 13:25:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TFG
แหล่งข่าว
TFG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 03 ก.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ           

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : TFG-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)          : 731,900
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หน่วย)       : 500,597,342
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)        : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 2.50
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)            : 731,900
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)         : 517,897,342
(แก้ไข)

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ (หุ้น)       : 731,900
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรไม่ครบจำนวน 6,058 หุ้น 
เนื่องจากการปัดเศษ บริษัทได้ดำเนินการตัดหุ้นจำนวนดังกล่าว นอกจากนี้
บริษัทได้ออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ TFG-W1 จำนวน 17,300,000 หุ้น
จากการอนุมัติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์
ตำแหน่ง                       : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้