รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2560 18:04:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "NFC"
หลักทรัพย์
NFC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "NFC"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (NFC)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 1.25
วันที่มีผล                      : 05 ก.ค. 2560
รายละเอียด                     :
ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย และจะสามารถซื้อขายตามมูลค่าหุ้นใหม่ 
เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
______________________________________________________________________