รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2560 08:22:00
หัวข้อข่าว
การย้ายหลักทรัพย์ HTECH เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
หลักทรัพย์
HTECH
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายหมวด/ตลาดรอง                  

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (HTECH)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจใหม่                    : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ลักษณะธุรกิจ                     :
HTECH และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ
1. ธุรกิจผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่มีลักษณะพิเศษ (Customized Cutting Tools) 
ที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ เพชรสังเคราะห์ผลึกเดี่ยว คาร์ไบด์ และ PCBN
2. ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ (Metal Fabrication) ได้แก่ อุปกรณ์ยึดจับเครื่องมือตัด 
และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
3. ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ (Trading for Cutting Tools)
วันที่มีผล                      : 03 ก.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
การย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ HTECH เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ตามที่บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (HTECH) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2552 และต่อมา HTECH ได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของ HTECH ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า HTECH มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง 
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนั้น
จึงเห็นควรกำหนดให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของ HTECH จำนวน 300,000,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รวม 300,000,340 บาท ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
โดยจัดให้หุ้นสามัญอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "HTECH" เช่นเดิม ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับการคำนวณ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ HTECH ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นฐานในการคำนวณ
Ceiling & Floor ตามปกติ
______________________________________________________________________