รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มิ.ย. 2560 17:09:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "NFC"
หลักทรัพย์
NFC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "NFC"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (NFC)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
วันที่มีผล                      : 04 ก.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ

ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) : NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย และจะสามารถซื้อขายตามชื่อบริษัทใหม่ 
เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
______________________________________________________________________