รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มิ.ย. 2560 16:44:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ไทยรับมอบ "Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017" ตอกย้ำความโดดเด่นด้านการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                    ฉบับที่ 
49/2560
                                          29 มิถุนายน 2560

ตลาดหลักทรัพย์ไทยรับมอบ "Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017" 
ตอกย้ำความโดดเด่นด้านการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาค ล่าสุดรับมอบรางวัล "Best 
Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017" จากวารสาร Capital Finance
International (CFI.co) ประเทศอังกฤษ สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนแก่ตลาดทุน
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ของทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "To Make the
Capital Market "Work" for Everyone" โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
พัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง ที่มุ่งสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน และได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ UN Sustainable Stock Exchanges
(SSE) Initiative แห่งแรกในอาเซียน พร้อมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
ตั้งแต่การส่งเสริมความรู้ด้านการออมการลงทุนแก่ประชาชน และการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ตลอดจนการดูแลชุมชนและสังคม

งานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีผลสำเร็จที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมหลายด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการที่ 14 บจ. ไทยเข้าคำนวณในดัชนี DJSI มากที่สุดในอาเซียน และ 30 บจ.
ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี FTSE4Good ASEAN 5 Index ด้านบรรษัทภิบาล คะแนน ASEAN CG Scorecard
ของไทยสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่อง อีกทั้งด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บจ. ไทยคว้ารางวัล IR
ดีเด่นสุดในระดับภูมิภาคถึง 14 รางวัล

"การได้รับรางวัล "Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017" 
จากวารสาร Capital Finance International (CFI.co) ประเทศอังกฤษในครั้งนี้
เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่สะท้อนความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และการทำงานที่ประสานกับทุกภาคส่วนในตลาดทุน ที่สำคัญ
รางวัลนี้สะท้อนถึงคุณภาพและศักยภาพของตลาดทุนไทยที่โดดเด่นเทียบเคียงตลาดหลักทรัพย์ทั้งในระดับภูมิภาคแ
ละระดับสากล" นางเกศรากล่าว

วารสาร Capital Finance International (CFI.co) คือวารสารจากประเทศอังกฤษที่รายงานข้อมูลในแวดวงธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ และการเงินทั่วโลก
โดยจะมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปีให้แก่บุคคลและองค์กรธุรกิจทั่วโลกที่มีความโดดเด่นด้านต่าง ๆ
ที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญ
โดยเป็นผลจากการสำรวจความเห็นจากสมาชิกผู้อ่านและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการมอบรางวัลครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างแรงบันดาลใจ
อีกทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่สาธารณชนได้พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

             "SET...You Grow, We Groom"
______________________________________________________________________