รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มิ.ย. 2560 17:52:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 432 เรื่องการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปและการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
หลักทรัพย์
CNT
แหล่งข่าว
CNT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 มิ.ย. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 100,000,000
 %ต่อทุนชำระแล้ว(%)                 : 9.97
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 100,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 100,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ                      :
(1)  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรร
มการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
(2)  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(3)  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 
จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
(4)  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการในการพิจารณา กระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำการดังต่อไปนี้
(ก)  พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้)
(ข)  กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้น 
รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(ค)  เข้าเจรจา ตกลงลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใด ๆ 
มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ
อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 มิ.ย. 2560
วันประชุม                      : 02 ส.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 ก.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 12 ก.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 ก.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานีเอเทรียม เลขที่ 1880 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้