รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มิ.ย. 2560 18:33:00
หัวข้อข่าว
เพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่ว (โครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์)
หลักทรัพย์
QHHR
แหล่งข่าว
QHHR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
("กองทุนรวม")
ได้ทำสัญญาเช่าและเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินของกองทุนรวมกับบริษัท เซนเตอร์
พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด ("ผู้เช่า") (โครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์) ฉบับลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2555 และต่อมาได้ทำบันทึกข้อตกลงต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง (โครงการ เซนเตอร์ พอยต์
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ("สัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง")

ทั้งนี้ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 
608 ) พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้ยภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 607) พ.ศ. 2559
และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 610) พ.ศ. 2559
ซึ่งเป็นการยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการขายสินค้าและการให้บริการ
ยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย
์เป็นทางค้าหรือหากำไรและยกเลิกการยกเว้นอากรแสตมป์ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบการเงิน
และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพระราชกฤษฎีกาทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎี เล่ม 133 ตอนที่ 46 ก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
และได้กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้น
  
ในการนี้กองทุนรวมและผู้เช่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่
วง (โครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์)
วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสัดส่วนค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายกำหนด


กองทุนรวมจึงเรียนมายังท่านเพื่อรายงานถึงเหตุผลของการเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าและสัญญาเช
่าช่วง (โครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์) ในครั้งนี้
และการเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถ
ือหน่วยแต่อย่างใด

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้