รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มิ.ย. 2560 08:23:00
หัวข้อข่าว
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ LHHOTEL เริ่มซื้อขายวันที่ 20 มิ.ย.2560
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ LHHOTEL เริ่มซื้อขายวันที่ 20 
มิ.ย.2560
ทุนเดิมของกองทรัสต์ (บาท)               : 3,136,649,000.00
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 313,664,900
จำนวนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน (หน่วย)             : 224,255,000
ทุนใหม่ของกองทรัสต์ (บาท)               : 5,379,199,000.00
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 537,919,900
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม จำนวน 87,402,919 หน่วย 
(กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)
อัตรา (หน่วยทรัสต์เดิม :หน่วยทรัสต์ใหม่)         : 1 : 0.5005
ราคาจองซื้อ (บาท/หน่วย)                : 13.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 26 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 09 มิ.ย. 2560
จัดสรรรให้                     : ประชาชน 103,899,800 หน่วย
ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย)              : 13.00
วันเสนอขาย                     : วันที่ 26 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 05 มิ.ย. 2560
จัดสรรรให้                     : 1) บริษัทแอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด 28,916,346 
หน่วย
2) GIC PRIVATE LIMITED 4,035,935 หน่วย
ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย)              : 13.00
วันจองและชำระเงิน                  : วันที่ 07 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 09 มิ.ย. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 20 มิ.ย. 2560
______________________________________________________________________