รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มิ.ย. 2560 17:43:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 15 มิ.ย. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            


หลักทรัพย์อื่นๆ                   
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 156,978,500
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : LHHOTEL
ชื่อหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อ การลงทุน ในสิทธิ การเช่า อสังหา ริมทรัพย์
 แอล เอช โฮเทล
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 13.00
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : วันที่ 26 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 09 มิ.ย. 2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 87,402,919
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 69,575,581
การดำเนินการกรณีมีหลักทรัพย์คงเหลือ           : 
จำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
จำนวน 69,575,581 หุ้นนั้นนำมาจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
ซึ่งตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยจัดสรรให้แล้วจำนวนไม่เกิน
58,306,300 หน่วย คงเหลือ11,269,281ซึ่งจะนำไปจัดสรรแก่
ประชาชนทั่วไป โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจงได้ในครั้งนี้เท่ากับ32,952,281 หน่วย ดังนั้น คงเหลือ
หน่วยทรัสต์ส่วนผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง จำนวน 25,354,019 หุ้น
ดังนั้นจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือที่จะนำไปจัดสรรให้ประชาชนทั่วไป
จะเท่ากับผลรวมของจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือจากการจัดสรรให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจำนวน 69,575,581บาท และ 
จำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือจากการขายส่วนผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงจำนวน 25,354,019 หุ้น และ
จำนวนหน่วยทรัสต์ในการจัดสรรแก่ประชาชนทั่วไปตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหน่วย 8,970,200 หน่วยเท่ากับจำนวนหน่วยทรัสต์
ทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 103,899,800 หน่วย

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)            : 28,916,346
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : GIC PRIVATE LIMITED
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)            : 4,035,935
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 58,306,300
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : LHHOTEL
ชื่อหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อ การลงทุน ในสิทธิ การเช่า อสังหา ริมทรัพย์
 แอล เอช โฮเทล
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 13.00
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : วันที่ 07 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 09 มิ.ย. 2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 32,952,281
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 25,354,019

ประชาชนทั่วไป                   
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 103,899,800
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : LHHOTEL
ชื่อหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อ การลงทุน ในสิทธิ การเช่า อสังหา ริมทรัพย์
 แอล เอช โฮเทล
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 13.00
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : วันที่ 26 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 05 มิ.ย. 2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 103,899,800
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 0
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้