รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2560 19:14:00
หัวข้อข่าว
สรุปสาระสำคัญของการลงทุนของการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของ LHHOTEL
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะผู้จัดการทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล ("กองทรัสต์")
ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทรัสต์ได้ดำเนินการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
และได้ลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสาระสำคัญของการลงทุนครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1.  ทรัพย์สินที่ลงทุนในครั้งนี้คือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ 
ของโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยด์ ราชดำริ ("โครงการ") ซึ่งมีที่ตั้งที่ 153/2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1
ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2.  กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
3.  มูลค่าการลงทุนที่กองทรัสต์ลงทุนในครั้งนี้เท่ากับ 3,749,300,000 บาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอน)
อันประกอบด้วยเงินลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงอาคารและส่วนควบของโครงการ มูลค่า 3,689,300,000 บาท
และเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการ มูลค่า 60,000,000 บาท
ทั้งนี้กองทรัสต์เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 85,188,877.05 บาท
4.  ผู้ให้เช่าช่วงทรัพย์สินและผู้ขายสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ คือ บริษัท แอล แอนด์ เอช 
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (LHP)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้