รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2560 19:04:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 15 มิ.ย. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 156,978,500
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 0.5005
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 13.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 26 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 09 มิ.ย. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 87,402,919
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 69,575,581

ประชาชนทั่วไป                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 103,899,800
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 13.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 26 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 09 มิ.ย. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 103,899,800
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 28,916,346
GIC PRIVATE LIMITED
  4,035,935
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 58,306,300
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 13.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 07 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 09 มิ.ย. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 32,952,281
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 25,354,019

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 319,184,600
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 224,255,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 94,929,600
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 2,915,315,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 41,232,700.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน 
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 2,874,082,300.00
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาว เพียงดาว วัฒนายากร
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้