รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2560 17:02:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "JASIF"
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "JASIF"
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
 (JASIF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.8753
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.8516
วันที่มีผล                      : 20 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________