รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2560 08:42:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : JMART-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2560
หลักทรัพย์
JMART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : JMART-W2
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 15 มิ.ย. 2560
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 163,164,057
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 15.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกวันที่ 6 
มิถุนายน 2560 และวันครบกำหนดอายุตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 31 ก.ค. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 05 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ JMART-W2
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
JMART-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________