รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2560 08:34:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PSH เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2560
หลักทรัพย์
PSH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ PSH เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 
2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,186,737,380.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,186,737,380
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 59,200
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,186,796,580.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,186,796,580
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (PSH-WF) 59,200 หน่วย
 แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 59,200 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 16.28
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 31 พ.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 มิ.ย. 2560
______________________________________________________________________