รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2560 08:02:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AIRA เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2560
หลักทรัพย์
AIRA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AIRA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,504,545,576.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,018,182,304
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,577,014
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,506,689,829.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,026,759,318
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 
6,575,500 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,577,014 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.30439
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.25
วันใช้สิทธิ                      : 31 พ.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 มิ.ย. 2560
______________________________________________________________________